Individuele kindercoaching en ouderbegeleiding

Kennismakingsgesprek                                                                 30,00     (per 30 minuten)  

Oudergesprek                                                                                  30,00     (per 30 minuten)

Schriftelijk verslag                                                                           20,00     (per 30 minuten)

Sessie                                                                                                60,00     (per 60 minuten)

Belafspraak                                                                                      12,50      (per kwartier)

Mail-je-vraag en antwoord                                                              gratis                                            

Luisterkind afstemming                                                                  70,00

Luisterkind afstemming met affirmatie                                        80,00

Een observatie op school wordt gezien als een sessie.                                           

(prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief reiskosten)

Leerkrachtbegeleiding

Korte intensive De kracht van contact                                           234,95

(exclusief reiskosten, incl, 21%BTW)

Online 7 daagse Bewust ouderschap        49,95

Flowdans 

Danscoaching met een groepje (6 keer)                                       54,00 per kind (minimaal 4 kinderen)       

Individuele danscoaching                                                                60,00    

Dansen met taal en lezen                                                                70,00    

Wekelijkse lessen Flowdans                                                           in overleg      

(Prijzen zijn exclusief  evt reiskosten en kosten van evt zaalhuur in overleg)                    

Danslessen zijn BTW-vrij voor kinderen tot 21 jaar


Algemene voorwaarden coaching en Flowdans

Algemeen

Evacoaching is opgericht door Eva Kaptein, is gevestigd te De Rijp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71763562
Evacoaching richt zich op het coachen van kinderen en ouders en het geven van danslessen vanaf 4 jaar 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Evacoaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Bij de intake wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Vertrouwelijkheid

Evacoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Evacoaching streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Evacoaching dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Evacoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Evacoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen, samen met de ouders. Evacoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Evacoaching. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Evacoaching. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Evacoaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de sessie of les telefonisch bereikbaar te zijn. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening. Ook tijdens Flowdanslessen dienen de ouders/verzorgers telefonisch bereikbaar te zijn

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Evacoaching gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en in rekening gebracht in overeenstemming met het daarvoor opgevoerde tarief op de website van Evacoaching.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen voor coaching zijn exclusief 21% BTW,. Voor danslessen met kinderen tot 21 jaar wordt geen BTW in rekening gebracht.
Tariefswijzigingen worden van tevoren aangekondigd op de website.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden

De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Evacoaching. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Evacoaching een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Evacoaching gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Evacoaching genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Evacoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Tijdens het coachen van kinderen en het dansen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Privacy verklaring

Evacoaching, gevestigd in De Rijp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.evacoaching.nl

Eva Kaptein

Marten Michielshof 52

1483 CD De Rijp

0651723806

info@evacoaching.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Evacoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van aanvraag formulieren of inschrijfformulieren en in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Evacoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

U en uw kind bent klant in mijn praktijk voor kindercoaching -opvoedcoaching:
Gegevens van uw kind jonger dan 16 jaar verstrekt door u als ouder/verzorger over de hulpvraag van uw kind.
Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over u en/of uw kind, neem dan contact met mij op via info@evacoaching, dan verwijderen ik deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Evacoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen in de praktijk voor ouder en kind coaching:

– Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van nieuwsbrieven, evaluaties en andere correspondentie rechtstreeks aan u.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Evacoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

-Persoonsgegevens van cliënten in de praktijk voor ouder en kind coaching: 15 jaar
Wanneer u dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.
-Van nieuwsbrieflezers worden de gegevens bewaard zolang men de nieuwsbrief wil lezen. Bij afmelding worden alle gegevens (naam en email adres) verwijderd.
-Facturen ivm omzetbelasting: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Evacoaching verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Internettechnieken die ik gebruik

Evacoaching.nl gebruikt geen cookies of een vergelijkbare techniek. De website maakt gebruik van een SSL internetverbinding, waardoor via internet verstuurde informatie niet leesbaar is voor derden.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Evacoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@evacoaching.nl